Obchodní podmínkyÚvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vzniklá na základě nebo v souvislosti a uzavřením kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím v internetovém obchodě. shop.vinekon.cz (dále jen „obchod“), jehož provozovatelem je obchodní společnosti Vinekon s.r.o., se sídlem Husova 634, 261 01 Příbram, identifikační číslo: 265 01 384

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „podmínky“) blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, kdy samotným uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Kupujícím se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která uzavírá kupní smlouvu v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele a výrobky nakupuje za účelem podnikání s těmito výrobky.

Uzavření kupní smlouvy

Kupující objednává zboží prostřednictvím internetového obchodu shop.vinekon.cz a kupní smlouva je tedy uzavírána prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku, s čímž kupující souhlasí.

Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku potvrzení objednávky kupujícího, prodávajícím, a to prostřednictvím potvrzujícího emailu zaslaného na emailovou adresu kupujícího. Objednávka je návrhem na uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Kupující je povinen za účelem uzavření smlouvy poskytnout prodávajícímu registrační údaje zahrnující své jméno, příjmení, případně obchodní firmu, adresu sídla, identifikační číslo a údaje o dodací adrese.

Před potvrzením objednávky je kupující povinen zkontrolovat veškeré údaje zadané v objednávce a tyto případně upravit.

Kupní ceny a platební podmínky

Kupní cena zboží je stanovena ceníkem prodávající a zároveň je uvedena u jednotlivého zboží na internetových stránkách obchodu. Ceny jsou velkoobchodní a není v nich zahrnuta cena dopravy zboží, manipulační poplatky, daně, cla, dovozní poplatky a/nebo poplatky za celní zprostředkovatelskou činnost a mohou být bez předchozího oznámení upravovány nebo měněny.

V případě cenových akcí platí nabídka do odvolání nebo do vyprodání zásob.

Kupní cenu kupující hradí buď bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího číslo 223366800/0300 nebo dobírkou. K ceně zboží bude připočtena cena dopravy ve výši 121,00 Kč s DPH, cenu dopravy hradí kupující.

Bezhotovostní převod na bankovní účet prodávající provádí kupující na základě faktury – daňového dokladu zaslaného mu prostřednictvím emailu, kdy splatnost je 14 dnů. Kupní cena je považována za uhrazenou až okamžikem připsání na bankovní účet prodávající. Faktury budou v takovém případě kupujícímu doručovány elektronicky.

Dobírkou se rozumí, že kupující hradí kupní cenu zboží až v okamžiku jeho převzetí od přepravní společnosti, kdy kupní cenu hradí doručovateli přepravní společnosti, a to spolu s doběrečným, které činí 23,00 Kč s DPH. V tomto případě se pak okamžikem úhrady kupní ceny považuje okamžik zaplacení kupní ceny doručovateli přepravní společnosti.

V případě prodlení s úhradou kupní ceny při platbě bankovním převodem je prodávající oprávněna požadovat po kupujícím úrok z prodlení v zákonné výši.

V případě, že se kupující dostane do prodlení s úhradou jakéhokoli závazku vůči prodávající a následně objedná u prodávající další zboží, je prodávající oprávněna přijmout tuto objednávku až poté, co kupující zcela uhradí veškeré závazky vůči prodávající, s jejichž úhradou je v prodlení.

Dodání zboží

Prodávající odešle kupujícímu kompletní zboží v souladu s jeho objednávkou v co nejkratší době, nejpozději však do 3 pracovních dnů od připsání úhrady na účet prodávajícího, pokud se jedná o zboží, které je skladem. Pokud je zboží skladem tato informace je u něj výslovně uvedena.
V případě, že není zboží skladem, bude odesláno kupujícímu následující pracovní den po jeho naskladnění.

Zboží je dopravováno za pomoci přepravní společnosti a cena dopravy je stanovena na částku 121,00 Kč s DPH.

Doručování bude realizováno v souladu s INCOTERMS 2020 EXW Vinekon.

Kupující je povinen zboží od přepravní společnosti převzít a zaplatit kupní cenu.
Pokud je zásilka při předání dopravcem přepravní společnosti viditelně poškozena či poničena, prodávající doporučuje kupujícímu sepsat s doručovatelem přepravní společnosti zápis o škodě. Samotné zboží je kupující povinen překontrolovat nejpozději do 48 hodin a oznámit případné vady prodávající.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, případná další potvrzení a certifikáty, předá prodávající kupujícímu ihned při převzetí zboží.

Je – li kupující v prodlení s převzetím zboží nebo zboží odmítne převzít, je prodávající oprávněna po kupujícím požadovat náhradu škody.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvyKupující je oprávněn zrušit objednávku až do okamžiku zabalení zboží, a to emailem nebo telefonicky. V takovém případě mu nebudou účtovány žádné poplatky za zrušení. Po zabalení zboží již objednávku nelze zrušit.

V případě zrušení objednávky zboží, které musel prodávající pro kupujícího speciálně objednat nebo upravit, do doby, jak je uvedeno shora, je prodávající oprávněn účtovat storno poplatek 70 % kupní ceny.

Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit jednak v případech výslovně stanovených v jiných ustanovení těchto podmínek a dále v případě, že:
- kupující opakovaně neposkytne součinnost při doručování zboží,
- v důsledku zásahu vyšší moci, která mu ztíží či znemožní řádné plnění,
- kupující bude v úpadku ve smyslu z. č. 182/2006 Sb.

Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
- prodávající nedodá objednané zboží ani v náhradní stanovené lhůtě.

Odstoupení musí být vždy písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením se smlouva od počátku ruší. Plnění již poskytnutá jsou si prodávající a kupující povinni vrátit do 14 dnů od doručení odstoupení.

Odstoupí-li od smlouvy kupující, nese sám náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu. V takovém případě je také prodávající oprávněn vrátit přijaté peněžité plnění až v okamžiku, kdy kupující vrátí prodávající zboží nebo prokáže jeho odeslání zpět prodávající. V případě, že by bylo zboží nebo jeho obal jakkoliv znehodnocen nebo poničen, je prodávající oprávněna po kupujícím požadovat náhradu za snížení hodnoty zboží a tuto je pak prodávající oprávněna jednostranně započítat oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Pro usnadnění komunikace v případě odstoupení prodávající doporučuje v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení kupujícího a zvolený způsob vrácení zboží.

Práva a povinností z vadného plnění, reklamace

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady, tedy že je dodáno v ujednaném množství, jakosti a provedení. Kupující je povinen převzaté zboží nejpozději do 48 hodin prohlédnout. V případě, že pak zboží vykazuje vady, je povinen tyto neprodleně prodávajícímu oznámit.

Pokud kupující neprovede prohlídku ve výše uvedené lhůtě, pozbývá právo z vad, které mohly být touto prohlídkou zjištěny.

Za poškození zboží způsobená dopravcem, odpovídá dopravce. Taková poškození je kupující povinen uplatnit u dopravce.

Kupující má tato práva z vad:

Předně má kupující právo na dodání nového zboží bez vad.

Pokud by se vada týkala pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu této součásti. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Pokud by to ale bylo vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Pro případ, že prodávající nemůže dodat kupujícímu nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže, má kupující právo na přiměřenou slevu.

Pokud kupující od smlouvy neodstoupí nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, případně na výměnu jeho součásti nebo na jeho opravu, má právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

Řešení sporů

Prodávající se přednostně pokusí o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud jej kupující neodmítne. Za účelem mimosoudního řešení sporu může sám kupující kontaktovat Českou obchodní inspekci.

Veškeré spory mezi prodávajícím a kupujícím, které nebudou vyřešeny mimosoudně, budou rozhodovány u obecných soudů v souladu s platnými právními předpisy.

Kontakty prodávajícího

Vinekon s.r.o., se sídlem Husova 634, 261 01 Příbram, identifikační číslo: 265 01 384, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 86168. Bankovní účet číslo 223366800/0300 vedený u ČSOB.
Telefon: 318 543 030, 318 677 310
Email: info@vinekon.cz; nakup@vinekon.cz.


Ochrana osobních údajů

Podpisem smlouvy, jejíž přílohou jsou tyto všeobecné obchodní podmínky, kupující uděluje souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, se zpracováním osobních údajů uvedených ve smlouvě a předaných v rámci obchodního styku. Poskytnutí těchto údajů je projevem svobodné vůle a je dobrovolné.
Dále tímto kupující uděluje souhlas se zasíláním obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 o některých službách informační společnosti. Toto obchodní sdělení může být formou SMS, MMS, emailu nebo telefonicky. Souhlas se zpracováním osobních údajů i souhlas se zasíláním obchodních sdělení lze kdykoliv zrušit zasláním emailu na emailovou adresu: info@vinekon.cz. Souhlasy lze rovněž zrušit písemnou formou adresovanou na sídlo společnosti uvedené níže.

Kupující dále dává souhlas s poskytnutím osobních údajů kupujícího v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, za účelem shromažďování a zpracování osobních údajů kupujícího pro účely poskytování a nabízení služeb a produktů prodávajícího, marketingové obchodní účely prodávajícího a jeho partnerů (informování o službách a produktech prodávajícího a jeho partnerů, vyhodnocování příslušných údajů k těmto účelům) a pro provádění úkonů s výše uvedeným spojených, a to v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů.

Kupující též bere na vědomí, že poskytnutí jeho osobních údajů je současně nezbytné k řádnému naplnění kupní smlouvy.

Závěrečná ustanovení

Všechny informace o zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí prodávajícího.

Stížnosti a připomínky kupujícího, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím, vyřizuje prodávající v souladu s platnými předpisy, kdy stížnosti a připomínky může zákazník učinit emailem na adrese info@vinekon.cz nebo telefonicky 318 543 030.

V případě doručování písemností mezi prodávající a kupujícím se za doručovací adresu považují sídlo prodávající a adresy kupujícího uvedené v objednávce.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Právní vztahy prodávající a kupujícího se řídí českým právním řádem.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.1.2019.